top of page
SIM_6722 (1).jpg

Om
Sektionen

Sektionen i korthet

Sektionen för Industriell Ekonomi i Lund grundades 2002 efter att först varit en del av Maskinsektionen i fyra år. Sen dess har en myriad av grenar i verksamheten vuxit fram och idag har vi 15 utskott, ett tiotal initiativ/projektgrupper och massor av andra möjligheter till engagemang.

Idag har Sektionen ungefär 500 medlemmar som alla studerar Industriell Ekonomi på LTH eller motsvarande program vid annat universitet och gör ett utbyte i Lund 

 

Vision

Syftet för Sektionen för Industriell ekonomi är att vara en glädjefylld organisation vilken verkar för att göra studietiden så bra som möjligt för sektionsmedlemmar samt värna om deras framtidsmöjligheter och karriärvägar.

Engagemangsglädje

 

Kulturen på Sektionen bör genomsyras av lust och engagemangsglädje. På Sektionen bör det finnas en bredd av utskott, projektgrupper och initiativ som bedriver diversifierande aktiviteter med olika syften. Därmed erbjuds studenter att hitta något de motiveras och gläds av att engagera sig i.

 

Likabehandling

 

Kulturen på Sektionen bör genomsyras av likabehandling och värme mellan medlemmarna. Likabehandling bör ta sig uttryck i en förstående kultur där det är en självklarhet att man lyssnar på varandra och respekterar varandra trots meningsskiljaktigheter. Sektionens medlemmar bör alltid se och bry sig om varandra och därigenom bidra till en varm kultur. Likabehandling bör även ta sig uttryck i en värnan för samhället i stort.

Gemenskap

 

Kulturen på Sektionen bör vara välkomnande och präglas av en stark känsla av gemenskap. Ett av sektionens främsta syften är att utgöra ett naturligt sammanhang för dess medlemmar. Gemenskapen på Sektionen bör bidra till att sätta en stämning vilken får individen att känna sig trygg och våga vara sig själv. Vidare bör den präglas av en öppenhet som välkomnar mångfald och oliktänkande. Sektionens samhörighet bör även ta sig uttryck i att de individer som engagerar sig i Sektionen trivs och stannar kvar. Dessutom bör gemenskapen inte stanna vid Sektionens medlemmar, utan även sprida en god kultur till utomstående.

Sektionens struktur

Sektionens högst beslutande organ är sektionsmötet som äger rum en gång per termin. Där är alla sektionsmedlemmar välkomna och tillsammans tar man beslut om, bland annat, ändringar i styrdokumenten, som du hittar här, och Sektionens ekonomi. Ett stort antal poster tillsätts även, däribland Sektionens styrelse som tar beslut mellan sektionsmötena, läs mer om styrelsen här.

 

Sektionens verksamhet planeras och genomförs till största delen av utskott, initiativ och projektgrupper. Utskotten är sektionens mer etablerade engagemang som är reglerade i stadgarna och reglementet och ofta funnits en längre tid, du kan läsa mer om dem här. Initiativen är istället nystartade och har ofta en friare verksamhet. Projektgrupperna har ansvar för ett specifikt evenemang såsom arbetsmarknadsmässan. Du kan läsa mer om initiativ och projektgrupper här. Utöver detta finns ett stort antal andra poster på sektionen såsom webbansvarig och revisor. För att underlätta administrationen är majoriteten av sektionens engagemang uppdelade i fem ben, Extern Kontakt, Utbildning, Kommunikation, Socialt och Event. 

Extern Kontakt

Extern Kontaktbenet sköter sektionens kontakt med arbetslivet. I benet finns fyra utskott; NGI som sysslar med allmän företagskontakt, BGI som riktar in sig på finansmarknaden, Innovation som arbetar med startups och Case som sysslar med Case-lösning. Utöver det ligger sektionens arbetsmarknadsmässa under benet samt ett antal initiativ som arbetar med exempelvis jämställdhet och hållbarhet.

Utbildning

Utbildningsbenet sköter sektionens utbildningsbevakning. Benet utgörs av utbildningsansvarig i styrelsen, vice-utbildningsansvarig och representanter i varje årskurs. Förutom att kontinuerligt se till att kurserna I:are läser håller måttet sitter utbildningsansvarig även, tillsammans med sektionsorföranden, i programledning som bland annat tar beslut om vilka kurser som ska ingå i programmet.

Copy of 20171114-SIM_7607.jpg
I-type 41-omslag.jpg
Kommunikation

Kommunikationsbenet sköter sektionens interna och externa kommunikation. I benet finns fyra utskott; Info som fotar, filmar, designar och ger ut sektionstidningen Itype, Pryl som designar och säljer merch, Image som sköter kommunikation med potentiella sökande och Alumni som sköter kontakten med alumner. Förutom detta finns även ett antal initiativ som bland annat driver mentorskapsprogram, har hand om medaljer, anvarar för denna hemsidan och är med och planerar för Her Tech Futuremässan.

Socialt

Det sociala benet anordnar sektionens sociala event. Här ingår Ivent Sport som anordnar sportevent, Ivent Nöje som anordnar allt från graffitikvällar till gameshows, Inuti som anordnar resor och sköter kontakten med det internationella nätverket Estiem och Nerdi som bland annat anordnar spelkvällar. Utöver detta finns ett antal initiativ och projektgrupper som bland annat sköter M-café tillsammans med Maskinsektionen och planerar Iseks bidrag till sångarstriden.

Picture3.jpg
Picture4.jpg
Event

Eventbenet står för sektionens festverksamhet. De anordnar sittningar, eftersläpp, pubbar och är med och planerar nollningen. Här under ligger sexmästeriet som består av utskotten; festmästeriet som ansvarar för barverksamhet och servering, källarmästeriet som ansvarar för matlagning och spexmästeriet som spexar. Förutom detta finns bland annat PluntI som sysslar med dryckesprovning och sektionens egna band.

bottom of page